การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดราชนัดดา
ครูแกนนำ
image

สุรสุดา
สงสกุล

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
11 ตุลาคม 2566
0.00
467.00
0.00
0.00
4.00
2,651.82