การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
ครูแกนนำ
image

นายธนวรรษ
จุลสม

นักเรียนแกนนำ

image

เด็กหญิงนันทิชา
วัดแผ่นลำ

image

เด็กหญิงฐานิกา
สุธีระพรานนท์

image

เด็กหญิงจันทรกาน
มุ่งแฝงกลาง

image

เด็กชายศรายุทธ
น้อยเสนา

image

เด็กหญิงปรมี
บุตรโคตร

image

เด็กหญิงธัญทิพย์
ศิริสมบูรณ์สกุล

image

เด็กหญิงพิชญนันท์
โชติจีระสิทธิ์

image

เด็กชายบวรภัค
เหลืองประภา

image

เด็กชายอภิวุฒิ
อัครธัญกร

image

เด็กหญิงนันท์นภัส
คู่กระสังข์

image

เด็กหญิงกัญยารัตน์
โปริสา

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
9 กันยายน 2565
3.70
25.50
0.00
0.00
30.00
165.71
16 กันยายน 2565
11.60
0.00
0.00
0.00
28.00
28.03
23 กันยายน 2565
9.50
3.00
0.40
0.00
31.00
48.26
11 พฤศจิกายน 2565
10.70
5.00
0.00
0.00
29.00
56.04
25 พฤศจิกายน 2565
5.00
5.00
0.50
0.00
0.00
38.09
2 ธันวาคม 2565
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
46.93
9 ธันวาคม 2565
4.00
2.00
0.00
0.00
0.00
15.47
20 มกราคม 2566
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.19
27 มกราคม 2566
9.50
1.00
0.00
0.00
0.00
15.47
10 กุมภาพันธ์ 2566
13.70
11.20
0.00
0.00
0.00
77.67