การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
ครูแกนนำ
image

ลิขิต
กิตต๊ะ

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
31 พฤษภาคม 2566
90.00
90.00
0.00
0.00
0.00
603.41