การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์)
ครูแกนนำ
image

นางสาวบุษบา
บุญหมั่น

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
1 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
2 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
3 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
6 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
7 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
8 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
9 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
10 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
13 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
14 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
15 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
16 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
17 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
20 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
21 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
22 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
23 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
24 พฤศจิกายน 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.24
27 พฤศจิกายน 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64
28 พฤศจิกายน 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64
29 พฤศจิกายน 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64
30 พฤศจิกายน 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64
1 ธันวาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64
4 ธันวาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64
6 ธันวาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64
7 ธันวาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64
8 ธันวาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64
12 ธันวาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64
13 ธันวาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64
14 ธันวาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64
15 ธันวาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64
17 ธันวาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64
19 ธันวาคม 2566
4.00
0.00
0.00
0.00
2.00
5.27
20 ธันวาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64