การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนสวนลุมพินี
ครูแกนนำ
image

นางจิราพร
สุขประเสริฐ

image

น.ส.ธัญพิชชา
พรมพิลา

image

นายปิยบุตร
พรหมมา

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
30 พฤศจิกายน 2565
20.00
20.00
12.00
15.00
20.00
259.23
21 ธันวาคม 2565
18.00
18.00
10.00
15.00
18.00
226.42
28 ธันวาคม 2565
7.00
10.00
3.00
3.00
6.00
95.60
20 มกราคม 2566
17.00
18.00
9.00
4.00
15.00
211.51
15 กุมภาพันธ์ 2566
18.00
16.00
8.00
4.00
14.00
191.49