การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดยานนาวา
ครูแกนนำ
image

นาย
สุขสุวานนท์

image

นายกุศล
ชุมมุง

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
2 ตุลาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.52
3 ตุลาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.52
4 ตุลาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.52
5 ตุลาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.52
6 ตุลาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.52
9 ตุลาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.52
10 ตุลาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.52
11 ตุลาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.52
12 ตุลาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.52
16 ตุลาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.52
17 ตุลาคม 2566
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
18 ตุลาคม 2566
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
19 ตุลาคม 2566
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
20 ตุลาคม 2566
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
24 ตุลาคม 2566
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
25 ตุลาคม 2566
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.31
26 ตุลาคม 2566
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.31
27 ตุลาคม 2566
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
30 ตุลาคม 2566
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.31
31 ตุลาคม 2566
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.21
1 พฤศจิกายน 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
15.00
9.12
2 พฤศจิกายน 2566
0.50
0.20
0.00
0.00
15.00
10.26
3 พฤศจิกายน 2566
0.60
0.20
0.00
0.00
14.00
9.79
6 พฤศจิกายน 2566
0.50
0.20
0.00
0.00
15.00
10.26
7 พฤศจิกายน 2566
0.60
0.10
0.00
0.00
15.00
9.79
8 พฤศจิกายน 2566
0.50
0.10
0.00
0.00
14.00
9.12
9 พฤศจิกายน 2566
0.50
0.20
0.00
0.00
15.00
10.26
10 พฤศจิกายน 2566
0.40
0.10
0.00
0.00
12.00
7.87
13 พฤศจิกายน 2566
0.40
0.20
0.00
0.00
14.00
9.58
14 พฤศจิกายน 2566
0.30
0.10
0.00
0.00
15.00
9.49
15 พฤศจิกายน 2566
0.30
0.10
0.00
0.00
13.00
8.34
16 พฤศจิกายน 2566
0.50
0.20
0.00
0.00
14.00
9.68
17 พฤศจิกายน 2566
0.40
0.10
0.00
0.00
12.00
7.87
20 พฤศจิกายน 2566
0.30
0.10
0.00
0.00
13.00
8.34
21 พฤศจิกายน 2566
0.40
0.20
0.00
0.00
14.00
9.58
22 พฤศจิกายน 2566
0.30
0.20
0.00
0.00
14.00
9.48
23 พฤศจิกายน 2566
0.40
0.20
0.00
0.00
15.00
10.16
24 พฤศจิกายน 2566
0.30
0.10
0.00
0.00
12.00
7.76
27 พฤศจิกายน 2566
0.20
0.10
0.00
0.00
14.00
8.81
28 พฤศจิกายน 2566
0.20
0.10
0.00
0.00
14.00
8.81
29 พฤศจิกายน 2566
0.30
0.10
0.00
0.00
13.00
8.34
30 พฤศจิกายน 2566
0.40
0.10
0.00
0.00
14.00
9.01
1 ธันวาคม 2566
0.20
0.10
0.00
0.00
11.00
7.09
4 ธันวาคม 2566
0.30
0.10
0.00
0.00
14.00
8.91
5 ธันวาคม 2566
0.40
0.10
0.00
0.00
15.00
9.59
6 ธันวาคม 2566
0.40
0.20
0.00
0.00
14.00
9.58
7 ธันวาคม 2566
0.50
0.10
0.00
0.00
15.00
9.69
8 ธันวาคม 2566
0.20
0.10
0.00
0.00
11.00
7.09
11 ธันวาคม 2566
0.30
0.10
0.00
0.00
14.00
8.91
12 ธันวาคม 2566
0.40
0.20
0.00
0.00
15.00
10.16
13 ธันวาคม 2566
0.30
0.20
0.00
0.00
16.00
10.63
14 ธันวาคม 2566
0.40
0.20
0.00
0.00
15.00
10.16
15 ธันวาคม 2566
0.40
0.10
0.00
0.00
15.00
9.59
18 ธันวาคม 2566
0.30
0.30
0.00
0.00
16.00
11.19
20 ธันวาคม 2566
0.20
0.10
0.00
0.00
17.00
10.53
21 ธันวาคม 2566
0.40
0.20
0.00
0.00
16.00
10.73
22 ธันวาคม 2566
0.30
0.20
0.00
0.00
14.00
9.48
25 ธันวาคม 2566
1.50
1.00
0.00
0.00
12.00
14.11
26 ธันวาคม 2566
0.40
0.20
0.00
0.00
14.00
9.58
27 ธันวาคม 2566
0.30
0.10
0.00
0.00
15.00
9.49
28 ธันวาคม 2566
0.80
0.50
0.00
0.00
12.00
10.55
2 มกราคม 2567
0.40
0.20
0.00
0.00
13.00
9.01
3 มกราคม 2567
0.30
0.10
0.00
0.00
14.00
8.91
4 มกราคม 2567
0.20
0.10
0.00
0.00
14.00
8.81
5 มกราคม 2567
0.30
0.10
0.00
0.00
12.00
7.76
8 มกราคม 2567
0.20
0.10
0.00
0.00
12.00
7.66
9 มกราคม 2567
0.30
0.10
0.00
0.00
14.00
8.91
10 มกราคม 2567
0.30
0.10
0.00
0.00
12.00
7.76
11 มกราคม 2567
0.20
0.10
0.00
0.00
1.00
1.35