การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดจันทร์ใน
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
24 พฤศจิกายน 2566
29.00
44.00
0.00
0.00
0.00
279.53
22 ธันวาคม 2566
35.00
140.00
0.00
4.50
0.00
831.62
2 กุมภาพันธ์ 2567
50.70
70.00
1.00
3.00
0.00
459.37