การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนหัวหมาก
ครูแกนนำ
image

นายณัฐวรรธน์
เลิศภักดีวัฒนกุล

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
31 พฤษภาคม 2566
22.00
48.00
0.00
0.00
252.00
439.63
30 มิถุนายน 2566
20.00
24.00
0.00
0.00
249.00
299.69
31 กรกฎาคม 2566
18.00
21.00
0.00
0.00
237.00
273.72
31 สิงหาคม 2566
18.00
21.00
0.00
0.00
225.00
266.83
30 กันยายน 2566
16.00
18.00
0.00
0.00
202.00
234.55
31 ตุลาคม 2566
12.00
10.00
0.00
0.00
0.00
69.11
30 พฤศจิกายน 2566
18.00
22.00
0.00
0.00
276.00
301.77
25 ธันวาคม 2566
10.00
20.00
0.00
0.00
254.00
269.55