การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
ครูแกนนำ
image

อภิวัฒน์
สมสุไทย

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
22 กุมภาพันธ์ 2566
8.00
4.00
0.00
0.00
80.00
76.85
31 พฤษภาคม 2566
35.00
120.00
0.00
0.00
260.00
866.12
30 มิถุนายน 2566
28.00
80.00
0.00
0.00
358.00
688.20
31 กรกฎาคม 2566
28.00
30.00
0.00
0.00
405.00
431.50
31 สิงหาคม 2566
21.00
15.00
0.00
0.00
399.00
335.74
29 กันยายน 2566
28.00
20.00
0.00
0.00
425.00
386.25
31 ตุลาคม 2566
7.00
35.00
0.00
0.00
55.00
237.35
30 พฤศจิกายน 2566
25.00
34.00
0.00
0.00
330.00
408.06
31 ธันวาคม 2566
34.00
28.00
0.00
0.00
480.00
469.38