การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
ครูแกนนำ
image

เฉลิมชัย
ทรัพย์เฉลิม

image

พิมพ์ชนก
ชื่นจิตร

image

สุภัสสรณ์
พิภูเนตรายนต์

image

ปิยนุช
โพธิ์สายคุณ

image

นารีพร
ทะเสนฮด

image

เฉลิมชัย
ทรัพย์เฉลิม

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
20 มิถุนายน 2565
50.00
36.00
0.00
0.15
0.00
255.84
18 กรกฎาคม 2565
47.26
128.00
0.00
0.00
0.00
774.93
15 สิงหาคม 2565
41.00
29.00
0.00
0.55
0.00
206.95
19 กันยายน 2565
69.00
40.00
0.00
0.80
0.00
298.30
24 ตุลาคม 2565
6.00
7.00
0.00
0.00
0.00
45.90
21 พฤศจิกายน 2565
42.30
108.00
0.20
2.00
0.00
658.73
19 ธันวาคม 2565
53.45
90.00
0.00
0.00
0.00
565.72
22 มกราคม 2566
62.00
107.00
0.00
0.00
0.00
670.99
26 กุมภาพันธ์ 2566
64.10
234.00
0.10
0.08
0.00
1,394.62
26 มีนาคม 2566
22.00
19.23
0.00
0.00
0.00
131.78
30 เมษายน 2566
2.00
22.35
0.05
0.00
0.00
129.32
31 พฤษภาคม 2566
25.38
256.79
0.00
0.64
0.00
1,483.24
30 มิถุนายน 2566
55.89
115.75
0.00
0.38
0.00
714.44
31 กรกฎาคม 2566
67.06
125.09
0.00
2.56
0.00
779.54
31 สิงหาคม 2566
79.22
119.01
1.60
0.30
0.00
771.57
30 กันยายน 2566
60.46
35.56
0.00
0.97
0.00
264.35
24 ตุลาคม 2566
16.78
25.45
0.00
0.00
0.00
161.69
30 พฤศจิกายน 2566
50.11
81.87
0.00
0.15
0.00
516.19
24 ธันวาคม 2566
75.69
103.09
1.00
1.35
0.00
672.42