การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
ครูแกนนำ
image

นางสาวอรวี
อินทร์นาค

image

นางสาวอชิรญาณ์
เฉลิมกิจ

image

นางจิรัฏฐา
มาภักดี

image

นายจตุพร
อารมณ์

image

นางสาวนารถอนงค์
ปิ่นงาม

image

นางสาวอัจฉรา
สิงห์เทศ

image

นายวงศกร
ศรีบุรินทร์

image

นางสาวรัชฎาภรณ์
โพธิ์ไหม

image

นางจุฑามาส
วงศ์สุทธิธรรม

image

นายขวัญชัย
มากยิ่ง

image

นางอักษิกา
จันดากุล

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
15 พฤศจิกายน 2566
11.20
13.00
0.00
0.00
0.00
85.30
17 พฤศจิกายน 2566
14.00
124.00
0.00
0.00
0.00
717.95
20 พฤศจิกายน 2566
8.00
32.00
0.00
0.00
0.00
189.80
22 พฤศจิกายน 2566
8.00
22.80
0.00
0.00
0.00
137.60
24 พฤศจิกายน 2566
12.70
15.00
0.00
0.00
0.00
98.20
4 ธันวาคม 2566
6.00
17.00
0.00
0.00
0.00
102.64
6 ธันวาคม 2566
16.10
46.00
0.00
0.00
0.00
277.58
8 ธันวาคม 2566
11.20
57.50
0.00
0.00
0.00
337.77
13 ธันวาคม 2566
3.00
5.00
0.00
0.00
0.00
31.46
18 ธันวาคม 2566
22.00
22.00
0.00
0.00
0.00
147.50
20 ธันวาคม 2566
3.00
5.40
0.00
0.00
0.00
33.73
22 ธันวาคม 2566
22.20
45.90
0.00
0.00
0.00
283.30