การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)
ครูแกนนำ
image

นางน้ำอ้อย
เนตรทิพย์

image

นายถนัด
เนตรทิพย์

image

นางสาวภัทราณี
วรรณศรี

image

นางน้ำอ้อย
เนตรทิพย์

นักเรียนแกนนำ

image

เด็กชายปฐพี
กลิ่นชื่น

image

เด็กชายภูผา
กลิ่นชื่น

image

เด็กหญิงศุภนิดา
นากสาสั้น

image

เด็กหญิงแพรวา
ภูธิจักร

image

เด็กหญิงปานณ์ปวีณ์
สุวรรณเจริญ

image

เด็กหญิวรัญญา
แซ่โห

image

เด็กหญิงนฤมล
สมชาติ

image

เด็กหญิงกมลชนก
พร้อมพรั่ง

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
3 มีนาคม 2566
69.00
52.00
0.00
0.00
5.00
369.03
7 มีนาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
5.00
4.93
30 พฤษภาคม 2566
72.00
75.00
0.00
0.00
6.00
503.19
20 มิถุนายน 2566
10.00
80.00
0.00
0.00
8.00
468.78
25 กรกฎาคม 2566
19.00
58.00
0.00
0.00
7.00
352.67
29 สิงหาคม 2566
13.00
84.00
0.00
0.00
9.00
495.14
27 กันยายน 2566
64.00
85.00
0.00
0.00
8.00
552.82
15 พฤศจิกายน 2566
24.00
195.00
0.00
0.00
9.00
1,136.24
30 พฤศจิกายน 2566
45.00
105.00
0.00
0.00
12.00
649.00
26 ธันวาคม 2566
64.00
139.00
0.00
0.00
10.00
860.34