การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
ครูแกนนำ
image

ชื่นจิต
ถิตย์เจือ

image

ศิริรัตน์
ศิริรัก

นักเรียนแกนนำ

image

เด็กชายทักษนัย
อิโอะ

image

เด็กชายนพวรรณ
อาจราญ

image

เด็กชายกวีวัฒน์
ทองบางหลวง

image

เด็กหญิงณัฎฐริกา
คงนิล

image

เด็กหญิงนริสรา
ดาวัลย์

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
27 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
1.30
0.00
0.00
3.00
9.10
28 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
3.70
2.12
1 มีนาคม 2566
1.20
0.00
0.00
0.00
2.80
2.84
2 มีนาคม 2566
0.00
0.70
0.00
0.00
3.50
5.98
3 มีนาคม 2566
2.00
0.30
0.00
0.00
2.50
5.20
7 มีนาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
1.15
8 มีนาคม 2566
0.00
0.40
0.20
0.00
1.80
5.13
9 มีนาคม 2566
1.20
2.30
0.00
0.00
2.40
15.66
10 มีนาคม 2566
0.00
2.00
0.00
3.00
2.00
13.32
13 มีนาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
1.40
0.80
14 มีนาคม 2566
1.20
1.20
0.00
0.00
3.90
10.28
15 มีนาคม 2566
0.00
3.00
0.00
0.00
2.00
18.17
16 มีนาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
1.30
0.75
17 มีนาคม 2566
0.00
2.00
0.00
0.00
2.20
12.61
20 มีนาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.57
27 มีนาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.70
0.40
28 มีนาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.29
29 มีนาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.80
0.46
30 มีนาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20
0.69
31 มีนาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 เมษายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
1.15
4 เมษายน 2566
0.00
2.00
0.00
0.00
1.40
12.15
5 เมษายน 2566
2.00
5.00
0.20
2.00
5.00
35.68
16 พฤษภาคม 2566
1.00
3.00
0.00
0.00
3.00
19.77
18 พฤษภาคม 2566
0.50
2.50
0.00
0.00
3.00
16.42
19 พฤษภาคม 2566
0.40
2.00
0.00
0.00
2.50
13.19
22 พฤษภาคม 2566
0.00
2.00
0.00
0.00
3.00
13.07
23 พฤษภาคม 2566
2.00
2.00
0.00
0.00
3.00
15.13
24 พฤษภาคม 2566
1.00
3.00
0.00
0.00
2.00
19.20
26 พฤษภาคม 2566
3.00
5.00
0.00
0.00
3.50
33.47
29 พฤษภาคม 2566
1.40
5.00
0.00
0.00
8.00
34.40
30 พฤษภาคม 2566
2.00
1.50
0.00
0.00
3.00
12.29
31 พฤษภาคม 2566
0.70
2.00
0.00
0.00
2.70
13.62
1 มิถุนายน 2566
2.00
3.00
0.00
0.00
3.00
20.80
2 มิถุนายน 2566
1.50
2.00
0.00
0.30
2.00
14.12
6 มิถุนายน 2566
3.00
2.00
0.00
0.00
1.50
15.30
7 มิถุนายน 2566
3.00
3.00
0.00
0.00
2.00
21.26
8 มิถุนายน 2566
4.00
2.00
0.00
0.00
2.00
16.62
9 มิถุนายน 2566
2.00
4.00
0.00
0.00
5.00
27.63
12 มิถุนายน 2566
0.00
2.10
0.00
0.00
6.00
15.36
13 มิถุนายน 2566
0.00
0.30
0.00
0.00
2.00
2.85
14 มิถุนายน 2566
0.00
0.50
0.00
0.00
3.00
4.56
15 มิถุนายน 2566
0.00
0.50
0.00
0.00
2.00
3.98
16 มิถุนายน 2566
0.20
1.00
0.00
0.00
1.40
6.68
19 มิถุนายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
1.15
20 มิถุนายน 2566
0.00
0.40
0.00
0.00
1.50
3.13
21 มิถุนายน 2566
0.00
0.70
0.00
0.00
1.00
4.55
22 มิถุนายน 2566
0.30
0.00
0.00
0.00
2.00
1.46
23 มิถุนายน 2566
1.20
1.00
0.00
0.00
0.80
7.37
2 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
3.37
2,401.82
3 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
3.20
2,401.73
4 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
2.70
2,401.44
5 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
2.90
2,401.55
8 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
3.00
2,401.61
9 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
3.60
2,401.96
10 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
2.60
2,401.38
11 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
1.20
2,400.58
12 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
1.40
2,400.69
15 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
2.00
2,401.04
17 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
3.00
2,401.61
18 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
2.50
2,401.33
19 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
2.00
2,401.04
22 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
2.90
2,401.55
23 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
2.40
2,401.27
24 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
3.10
2,401.67
25 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
3.00
2,401.61
26 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
3.00
2,401.61
29 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
3.50
2,401.90
30 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
2.50
2,401.33
31 มกราคม 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
3.00
2,401.61
1 กุมภาพันธ์ 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
2.60
2,401.38
2 กุมภาพันธ์ 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
2.90
2,401.55
5 กุมภาพันธ์ 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
2.10
2,401.10
6 กุมภาพันธ์ 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
1.60
2,400.81
7 กุมภาพันธ์ 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
2.60
2,401.38
8 กุมภาพันธ์ 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
3.10
2,401.67
9 กุมภาพันธ์ 2567
0.00
423.00
0.00
0.00
2.50
2,401.33