การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดสร้อยทอง
ครูแกนนำ
image

นางธารินี
วงค์เตปิน

image

นายสรพงษ์
ไพรวัลย์

image

นางสาวลัลน์ลลิต
กล่ำศรี

image

นางสาวพิบูลย์ลักษณ์
เดชะชาติ

image

นางสาวสาริยา
ศรีกิจประชัย

image

นางสาวรพีพรรณ
สีสด

นักเรียนแกนนำ

image

เด็กหญิงแพรวา
-

image

เด็กหญิงชัญญาพร
กลิ่นอภัย

image

เด็กหญิงวรัทยา
มุ่งดี

image

เด็กหญิงพิมลวรรณ
เมืองจันทร์

image

เด็กชายณัฐวัฒน์
มีสารสม

image

เด็กชายจิรายุทธ
ไชยศรี

image

เด็กชายกานต์ดนัย
นามศรี

image

เด็กชายชัยวัฒน์
วิเศษกสิกรรม

image

เด็กหญิงพัชราภา
สมบุญศรี

image

เด็กหญิงลักษิกา
พันธ์มา

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
16 กุมภาพันธ์ 2566
2.30
2.10
0.00
0.00
3.70
16.41
17 กุมภาพันธ์ 2566
0.50
2.00
0.00
0.00
5.80
15.19
20 กุมภาพันธ์ 2566
1.01
1.90
0.00
0.00
7.40
16.07
21 กุมภาพันธ์ 2566
0.22
1.90
0.00
0.00
13.30
18.64
22 กุมภาพันธ์ 2566
1.40
1.90
0.00
0.00
15.60
21.18
23 กุมภาพันธ์ 2566
2.30
1.90
0.00
0.00
8.80
18.20
24 กุมภาพันธ์ 2566
1.20
2.00
0.00
0.00
8.90
17.69
27 กุมภาพันธ์ 2566
0.90
1.90
0.00
0.00
3.40
13.66
28 กุมภาพันธ์ 2566
0.10
2.00
0.00
0.00
5.00
14.32
2 มิถุนายน 2566
14.10
30.20
0.00
0.00
8.50
190.76
7 กรกฎาคม 2566
11.40
35.60
0.00
0.00
7.70
218.15
21 กรกฎาคม 2566
16.70
57.10
0.60
0.00
7.30
350.84
4 สิงหาคม 2566
20.70
47.60
0.00
0.00
6.90
295.36
25 สิงหาคม 2566
26.70
64.40
0.00
0.00
6.70
396.75
22 กันยายน 2566
26.10
58.80
2.10
0.00
6.50
383.41
6 ตุลาคม 2566
33.60
52.30
2.20
0.00
0.00
351.45
10 พฤศจิกายน 2566
23.60
102.60
2.70
0.00
6.80
634.98
24 พฤศจิกายน 2566
60.40
54.50
7.30
5.60
7.80
444.13
8 ธันวาคม 2566
58.60
97.80
8.30
0.00
7.30
695.23
15 ธันวาคม 2566
41.30
62.90
5.20
3.30
4.10
450.17