การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
1 กุมภาพันธ์ 2566
0.25
1.00
0.00
0.30
2.20
7.28