การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม)
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
1 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00
13.20
4 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
21.00
12.05
5 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
14.35
6 กันยายน 2566
5.00
6.00
0.00
0.00
23.50
52.68
7 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
17.00
9.76
8 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00
13.20
11 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
22.00
12.63
12 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
11.48
13 กันยายน 2566
6.00
9.00
0.00
0.00
22.00
69.87
14 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
17.00
9.76
2 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
21.00
12.05
3 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
14.35
4 ตุลาคม 2566
4.00
5.00
0.50
1.00
17.50
47.37
5 ตุลาคม 2566
1.00
0.00
0.00
0.00
22.00
13.66
6 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
19.00
10.90
9 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
26.00
14.92
10 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
25.50
14.63
15 พฤศจิกายน 2566
5.00
7.00
0.50
2.00
24.00
63.76
16 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
21.00
12.05
17 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
11.48
20 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
27.00
15.50
21 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
19.00
10.90
22 พฤศจิกายน 2566
7.00
10.00
0.00
0.00
22.00
76.58
23 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
11.48
24 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
18.00
10.33
27 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
14.35
28 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
21.00
12.05
29 พฤศจิกายน 2566
4.00
8.50
0.00
2.00
24.00
66.67
30 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
21.00
12.05
1 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
19.50
11.19
4 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
14.35
6 ธันวาคม 2566
6.00
10.00
0.00
0.00
24.00
76.69
7 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
26.00
14.92
8 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
22.00
12.63
12 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
11.48
13 ธันวาคม 2566
5.00
4.00
0.00
0.00
25.00
42.20
14 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
17.00
9.76
15 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
18.00
10.33
18 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
26.00
14.92
19 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
14.35
20 ธันวาคม 2566
6.00
3.00
0.50
1.00
23.50
41.53
21 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
24.00
13.77
22 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
26.00
14.92
25 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
28.00
16.07