การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดทิพพาวาส
ครูแกนนำ
image

ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย
สายแสน

นักเรียนแกนนำ

image

เด็กชายพุทธสิทธิ์
ทำรงยุทธ

image

เด็กชายอิทธิกร
แก้วเกิด

image

เด็กชายกฤตกร
วรพลกุล

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
22 กุมภาพันธ์ 2566
2.00
5.00
0.00
1.00
15.00
39.31