การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดแสนเกษม
ครูแกนนำ
image

นายศตวรรษ
ถวิลคำ

image

นายศตวรรษ
ถวิลคำ

image

นางจุฑามาศ
อาจวิชิต

image

นายศตวรรษ
ถวิลคำ

นักเรียนแกนนำ

image

เด็กชายเตชินท์
สุพรรณสุด

image

เด็กหญิงฐิติรัตน์
แพงไข่สร

image

เด็กหญิงสุทธิดา
ทับทิมโต

image

เด็กชายจักรกฤษณ์
ตรีระนันท์เตชาภัค

image

เด็กชายพงศกร
สระทองหลาง

image

เด็กชายภูวดล
ธีรโสภิต

image

เด็กหญิงกัญญาภรณ์
เนียมนุช

image

เด็กหญิงณัฐชา
อินทร์พรหม

image

เด็กหญิงดารณี
สระทองหลาง

image

เด็กหญิงประภากร
บุญส่ง

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
28 กุมภาพันธ์ 2566
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
26.82
27 พฤศจิกายน 2566
3.50
2.00
0.00
0.00
6.00
18.40