การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนคลองลําเจียก (หวังทองบํารุง)
ครูแกนนำ
image

นางสาวศิรินันท์
ศิริโธ

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
30 พฤศจิกายน 2566
50.00
80.00
0.00
0.00
80.00
551.34
27 ธันวาคม 2566
40.00
60.00
0.00
0.00
100.00
439.04
19 กุมภาพันธ์ 2567
33.33
11.30
0.00
0.00
80.00
144.39