การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
ครูแกนนำ
image

ณัฐพร
ไตรพรม

image

ณัฐพร
ไตรพรม

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
20 มีนาคม 2566
160.00
75.00
0.00
0.00
0.00
590.47