การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดบัวแก้ว
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
31 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30 พฤศจิกายน 2566
45.00
50.00
0.00
0.00
850.00
817.89
9 ธันวาคม 2566
15.00
13.00
0.00
0.00
180.00
192.52
26 ธันวาคม 2566
80.00
40.00
0.00
0.00
800.00
768.54
31 มกราคม 2567
75.00
35.00
0.00
0.00
450.00
534.15