การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
ครูแกนนำ
image

วารุณีย์
ปานกรด

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
20 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
1,134.70
8 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
17.22