การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
6 มีนาคม 2566
0.20
3.00
0.00
0.00
7.00
21.24
7 มีนาคม 2566
0.10
2.00
0.00
0.00
6.00
14.89
8 มีนาคม 2566
0.10
3.00
0.00
0.00
5.00
19.99
9 มีนาคม 2566
0.10
3.00
0.00
0.00
5.00
19.99