การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดสุทธาราม
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
1 กุมภาพันธ์ 2566
24.00
42.00
5.00
12.00
12.00
318.86
1 มีนาคม 2566
46.00
84.00
12.00
24.00
21.00
652.20