การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
ครูแกนนำ
image

กนกวรรณ
สันตติยานันท์

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
5 ตุลาคม 2566
1.00
10.00
0.90
1.00
0.40
66.49