การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
ครูแกนนำ
image

นางสาวศรัญญา
ผลทวี

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
1 กุมภาพันธ์ 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.20
2.02
2 กุมภาพันธ์ 2566
0.10
0.40
0.00
0.00
0.50
2.66
3 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.57
4 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.50
1.42
7 กุมภาพันธ์ 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.30
2.08
8 กุมภาพันธ์ 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.50
1.52
9 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.29
10 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.50
0.00
0.00
0.30
3.01
11 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13 กุมภาพันธ์ 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.50
2.20
14 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15 กุมภาพันธ์ 2566
0.10
0.40
0.00
0.00
0.50
2.66
16 กุมภาพันธ์ 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.20
2.02
17 กุมภาพันธ์ 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.50
2.20
18 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 กุมภาพันธ์ 2566
0.10
0.40
0.00
0.00
0.50
2.66
21 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.57
22 กุมภาพันธ์ 2566
0.10
0.40
0.00
0.00
1.00
2.95
23 กุมภาพันธ์ 2566
0.30
0.20
0.00
0.00
0.50
1.73
24 กุมภาพันธ์ 2566
0.30
0.20
0.00
0.00
0.50
1.73
25 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27 กุมภาพันธ์ 2566
0.40
0.10
0.00
0.00
0.50
1.27
28 กุมภาพันธ์ 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 มีนาคม 2566
0.30
0.20
0.00
0.00
0.20
1.56
2 มีนาคม 2566
0.40
0.10
0.00
0.00
0.50
1.27
3 มีนาคม 2566
0.40
0.10
0.00
0.00
0.50
1.27
4 มีนาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 มีนาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 มีนาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7 มีนาคม 2566
0.30
0.20
0.00
0.00
0.30
1.62
8 มีนาคม 2566
0.30
0.00
0.00
0.00
0.50
0.60
9 มีนาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.29
10 มีนาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.30
0.69
11 มีนาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12 มีนาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13 มีนาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.50
0.80
14 มีนาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.50
0.80
15 มีนาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.50
0.80
16 มีนาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.20
0.63
17 มีนาคม 2566
0.50
0.00
0.00
0.00
0.50
0.80
16 พฤษภาคม 2566
0.10
0.40
0.00
0.00
0.20
2.49
17 พฤษภาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18 พฤษภาคม 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.50
2.20
19 พฤษภาคม 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.50
2.20
20 พฤษภาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21 พฤษภาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22 พฤษภาคม 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.70
2.31
23 พฤษภาคม 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.50
2.20
24 พฤษภาคม 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.30
2.08
25 พฤษภาคม 2566
0.10
0.50
0.00
0.00
0.30
3.11
26 พฤษภาคม 2566
0.10
0.30
0.00
0.00
0.50
2.09
1 มิถุนายน 2566
0.10
0.10
0.00
0.00
0.50
0.96
2 มิถุนายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.50
1.52
3 มิถุนายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4 มิถุนายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 มิถุนายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 มิถุนายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.30
1.41
7 มิถุนายน 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.50
2.20
8 มิถุนายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.40
1.47
9 มิถุนายน 2566
0.10
0.10
0.00
0.00
0.50
0.96
10 มิถุนายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 มิถุนายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12 มิถุนายน 2566
0.30
0.20
0.00
0.00
0.50
1.73
13 มิถุนายน 2566
0.20
0.20
0.00
0.00
0.30
1.51
14 มิถุนายน 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.50
2.20
15 มิถุนายน 2566
0.10
0.30
0.00
0.00
0.40
2.03
16 มิถุนายน 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.50
2.20
17 มิถุนายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18 มิถุนายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19 มิถุนายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.30
1.41
20 มิถุนายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.50
1.52
21 มิถุนายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.30
1.41
22 มิถุนายน 2566
0.20
0.20
0.00
0.00
0.20
1.46
23 มิถุนายน 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.50
2.20
24 มิถุนายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 มิถุนายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26 มิถุนายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.20
1.35
27 มิถุนายน 2566
0.10
0.10
0.00
0.00
0.20
0.79
28 มิถุนายน 2566
0.20
0.20
0.00
0.00
0.20
1.46
29 มิถุนายน 2566
0.30
0.20
0.00
0.00
0.30
1.62
30 มิถุนายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.20
1.35
1 กรกฎาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 กรกฎาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 กรกฎาคม 2566
0.10
0.10
0.00
0.00
0.50
0.96
4 กรกฎาคม 2566
0.10
0.30
0.00
0.00
0.70
2.21
5 กรกฎาคม 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
1.00
1.81
6 กรกฎาคม 2566
0.10
0.10
0.00
0.00
0.30
0.84
7 กรกฎาคม 2566
0.10
0.40
0.00
0.00
0.50
2.66
8 กรกฎาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9 กรกฎาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10 กรกฎาคม 2566
0.20
0.40
0.00
0.00
1.00
3.05
11 กรกฎาคม 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.40
1.36
12 กรกฎาคม 2566
0.10
0.30
0.00
0.00
0.70
2.21
13 กรกฎาคม 2566
0.00
0.30
0.00
0.00
0.60
2.05
14 กรกฎาคม 2566
0.10
0.30
0.00
0.00
0.50
2.09
15 กรกฎาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16 กรกฎาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17 กรกฎาคม 2566
0.00
0.30
0.00
0.00
0.50
1.99
18 กรกฎาคม 2566
0.00
0.40
0.00
0.00
0.60
2.61
19 กรกฎาคม 2566
0.10
0.40
0.00
0.00
0.50
2.66
20 กรกฎาคม 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20
1.25
21 กรกฎาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22 กรกฎาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23 กรกฎาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24 กรกฎาคม 2566
0.00
0.50
0.00
0.00
0.50
3.12
25 กรกฎาคม 2566
0.00
0.40
0.00
0.00
0.40
2.50
26 กรกฎาคม 2566
0.00
0.30
0.00
0.00
0.60
2.05
27 กรกฎาคม 2566
0.10
0.30
0.00
0.00
0.40
2.03
1 สิงหาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 สิงหาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 สิงหาคม 2566
0.10
0.10
0.00
0.00
0.50
0.96
4 สิงหาคม 2566
0.10
0.30
0.00
0.00
0.70
2.21
5 สิงหาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 สิงหาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7 สิงหาคม 2566
0.10
0.40
0.00
0.00
0.50
2.66
8 สิงหาคม 2566
0.00
0.30
0.00
0.00
0.50
1.99
9 สิงหาคม 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.30
1.31
10 สิงหาคม 2566
0.20
0.40
0.00
0.00
0.60
2.82
11 สิงหาคม 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.40
1.36
12 สิงหาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13 สิงหาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14 สิงหาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15 สิงหาคม 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.70
2.31
16 สิงหาคม 2566
0.00
0.30
0.00
0.00
0.50
1.99
17 สิงหาคม 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.50
1.52
18 สิงหาคม 2566
0.10
0.30
0.00
0.00
0.60
2.15
19 สิงหาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 สิงหาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21 สิงหาคม 2566
0.10
0.40
0.00
0.00
0.50
2.66
22 สิงหาคม 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20
1.25
23 สิงหาคม 2566
0.10
0.40
0.00
0.00
0.20
2.49
24 สิงหาคม 2566
0.10
0.40
0.00
0.00
0.50
2.66
25 สิงหาคม 2566
0.10
0.30
0.00
0.00
0.40
2.03
26 สิงหาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27 สิงหาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28 สิงหาคม 2566
0.00
0.30
0.00
0.00
0.60
2.05
29 สิงหาคม 2566
0.10
0.30
0.00
0.00
0.20
1.92
30 สิงหาคม 2566
0.10
0.40
0.00
0.00
0.20
2.49
31 สิงหาคม 2566
0.00
0.40
0.00
0.00
0.30
2.44
1 กันยายน 2566
0.20
0.50
0.00
0.00
0.50
3.33
2 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4 กันยายน 2566
0.20
0.80
0.00
0.00
0.50
5.03
5 กันยายน 2566
0.20
0.50
0.00
0.00
0.50
3.33
6 กันยายน 2566
0.10
0.40
0.00
0.00
0.70
2.77
7 กันยายน 2566
0.20
0.50
0.00
0.00
0.20
3.16
8 กันยายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.50
1.52
9 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 กันยายน 2566
0.10
0.30
0.00
0.00
0.60
2.15
12 กันยายน 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.50
2.20
13 กันยายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.70
1.64
14 กันยายน 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.50
1.42
15 กันยายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.40
1.47
16 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18 กันยายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.50
1.52
19 กันยายน 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.30
2.08
20 กันยายน 2566
0.10
0.30
0.00
0.00
0.50
2.09
21 กันยายน 2566
0.00
0.30
0.00
0.00
0.30
1.87
22 กันยายน 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.50
1.42
23 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 กันยายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.50
1.52
26 กันยายน 2566
0.10
0.30
0.00
0.00
0.20
1.92
27 กันยายน 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.60
2.25
28 กันยายน 2566
0.00
0.30
0.00
0.00
0.50
1.99
29 กันยายน 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.30
1.31
30 กันยายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 ตุลาคม 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.00
1.13
4 ตุลาคม 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.57
5 ตุลาคม 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.57
6 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9 ตุลาคม 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.57
10 ตุลาคม 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.57
11 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12 ตุลาคม 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.00
1.13
13 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16 ตุลาคม 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.57
17 ตุลาคม 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.00
1.13
18 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19 ตุลาคม 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.57
20 ตุลาคม 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.57
21 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22 ตุลาคม 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.57
23 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24 ตุลาคม 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.00
1.13
25 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27 ตุลาคม 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.57
28 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31 ตุลาคม 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.57
1 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.50
0.85
2 พฤศจิกายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.20
1.35
3 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.30
0.74
4 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 พฤศจิกายน 2566
0.10
0.10
0.00
0.00
0.20
0.79
7 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.30
0.74
8 พฤศจิกายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.40
1.47
9 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20
1.25
10 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.20
0.68
11 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13 พฤศจิกายน 2566
0.20
0.20
0.00
0.00
0.30
1.51
14 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.20
0.68
15 พฤศจิกายน 2566
0.10
0.10
0.00
0.00
0.40
0.90
16 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.30
0.74
17 พฤศจิกายน 2566
0.10
0.10
0.00
0.00
0.20
0.79
18 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 พฤศจิกายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.20
1.35
21 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20
1.25
22 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20
1.25
23 พฤศจิกายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.30
1.41
24 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20
1.25
25 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27 พฤศจิกายน 2566
0.10
0.30
0.00
0.00
0.20
1.92
28 พฤศจิกายน 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.30
1.41
29 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20
1.25
30 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.10
0.00
0.00
0.50
0.85
1 ธันวาคม 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.50
1.52
2 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4 ธันวาคม 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.60
2.25
5 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 ธันวาคม 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.50
2.20
7 ธันวาคม 2566
0.00
0.20
0.00
0.00
0.30
1.31
8 ธันวาคม 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.40
1.47
9 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12 ธันวาคม 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.70
2.31
13 ธันวาคม 2566
0.10
0.30
0.00
0.00
1.00
2.38
14 ธันวาคม 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.20
1.35
15 ธันวาคม 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
0.40
2.14
16 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18 ธันวาคม 2566
0.20
0.30
0.00
0.00
1.00
2.48
19 ธันวาคม 2566
0.20
0.40
0.00
0.00
0.50
2.76
20 ธันวาคม 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
0.20
1.35