การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม
ครูแกนนำ
image

สุรีย์รัตน์
ยะติ

image

ยุพาวดี
จันทรบูรณ์

image

นฤมล
มังสา

image

ปารวีร์
ปฏิญญาเลิศ

image

สุนันทา
บุญมี

image

อิศรานี
ปิติพล

image

ชุติกาญจน์
รุ่งคล้าย

image

จตุรงค์
อ่วมสอาด

image

ก้องเกียรติ
ขำโป้ย

image

ชวนากร
ถนิมกาญจน์

image

สมบูรณ์
เวฬุวนารักษ์

นักเรียนแกนนำ

image

ปิติพัฒน์
หมัดสร่าง

image

กันต์ธิดา
เอมอ่อน

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
2 ตุลาคม 2566
2.00
1.00
0.00
0.00
2.00
8.88
3 ตุลาคม 2566
2.00
1.00
0.00
0.00
1.00
8.31
4 ตุลาคม 2566
2.00
1.00
0.00
0.00
2.00
8.88
5 ตุลาคม 2566
2.00
1.00
0.00
0.00
1.00
8.31
6 ตุลาคม 2566
2.00
1.00
0.00
0.00
2.00
8.88
9 ตุลาคม 2566
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
7.28
10 ตุลาคม 2566
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
7.28
31 ตุลาคม 2566
25.00
20.00
0.50
1.00
1.00
144.66
1 พฤศจิกายน 2566
1.00
1.00
0.00
0.00
2.00
7.85
2 พฤศจิกายน 2566
3.00
1.00
0.00
0.00
1.00
9.34
3 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
6.25
6 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
6.25
7 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
6.25
8 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
6.25
9 พฤศจิกายน 2566
1.00
1.00
0.00
0.00
2.00
7.85
10 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
6.25
13 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
2.00
6.82
14 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
2.00
6.82
15 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
6.25
16 พฤศจิกายน 2566
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
7.28
17 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
2.00
6.82
20 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
6.25
21 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
6.25
22 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
2.00
6.82
23 พฤศจิกายน 2566
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
7.28
24 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
2.00
6.82
27 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
2.00
6.82
28 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
2.00
6.82
29 พฤศจิกายน 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
2.00
6.82
30 พฤศจิกายน 2566
1.00
1.00
0.50
1.00
2.00
12.69
1 ธันวาคม 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
2.00
6.82
4 ธันวาคม 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
2.00
6.82
6 ธันวาคม 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
2.00
6.82
7 ธันวาคม 2566
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
7.28
8 ธันวาคม 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
6.25
12 ธันวาคม 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
6.25
13 ธันวาคม 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
6.25
14 ธันวาคม 2566
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
7.28
15 ธันวาคม 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
2.00
6.82
18 ธันวาคม 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
2.00
6.82
19 ธันวาคม 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
2.00
6.82
20 ธันวาคม 2566
0.00
1.00
0.50
1.00
2.00
11.66