การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดโพธิ์(ราษฏร์ผดุงผล)
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
31 ตุลาคม 2566
5.00
0.00
0.50
0.00
150.00
95.80
30 พฤศจิกายน 2566
1.00
3.00
0.50
1.00
300.00
195.06
31 ธันวาคม 2566
2.00
2.00
0.00
0.00
350.00
214.27