การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
ครูแกนนำ
image

นางสาวสุขสม
สิวะอมรรัตน์

นักเรียนแกนนำ

image

เด็กหญิงวิชญาดา
อุ่นแพทย์

image

เด็กชายนาราภัทร
สุดมูล

image

เด็กชายธนกร
วสุธนพิมล

image

เด็กชายกันตวัฒน์
อิทธิบูรณ์

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
2 ตุลาคม 2566
2.00
2.50
0.00
1.00
1.20
17.21
3 ตุลาคม 2566
1.00
1.50
0.00
1.50
1.00
10.53
4 ตุลาคม 2566
0.50
1.00
0.00
0.50
0.50
6.61
5 ตุลาคม 2566
0.50
1.00
0.00
0.00
0.50
6.48
6 ตุลาคม 2566
0.00
0.50
0.00
0.00
0.50
3.12
9 ตุลาคม 2566
0.50
1.00
0.00
0.00
0.50
6.48
10 ตุลาคม 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
5.67
11 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12 ตุลาคม 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
5.67
13 ตุลาคม 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
5.67
6 พฤศจิกายน 2566
3.00
3.00
0.00
0.00
1.10
20.74
8 พฤศจิกายน 2566
1.00
2.00
0.00
0.00
2.00
13.53
13 พฤศจิกายน 2566
1.00
2.50
0.00
0.00
1.30
15.96
15 พฤศจิกายน 2566
1.00
2.00
0.00
0.00
1.20
13.07
20 พฤศจิกายน 2566
1.50
2.00
0.00
0.00
1.40
13.70
23 พฤศจิกายน 2566
1.50
1.00
0.00
0.00
1.50
8.08
27 พฤศจิกายน 2566
0.50
1.00
0.00
0.00
1.00
6.76
30 พฤศจิกายน 2566
0.50
0.50
0.00
0.00
0.50
3.64