การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดสีสุก
ครูแกนนำ
image

นายวรพล
อุบลเทพชัย

image

นายสุรศักดิ์
สวัสดิ์พ่วง

image

น.ส.อัญชลี
สายสังข์

image

น.ส.พิไลพร
นิ่งพุทซา

image

น.ส.ภาสินี
นะศรี

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
6 มกราคม 2566
0.00
3.10
0.00
0.00
0.00
17.59
20 มกราคม 2566
6.90
3.80
0.00
0.00
0.00
28.67
27 มกราคม 2566
0.80
1.20
0.00
0.00
0.00
7.63
3 กุมภาพันธ์ 2566
6.50
0.80
0.00
0.00
0.00
11.24
10 กุมภาพันธ์ 2566
4.20
2.00
0.00
0.00
0.00
15.68
17 กุมภาพันธ์ 2566
1.90
2.80
0.00
0.00
0.00
17.84
24 กุมภาพันธ์ 2566
1.50
3.80
0.00
0.00
0.00
23.11
3 มีนาคม 2566
6.90
6.10
0.00
0.00
0.00
41.72
10 มีนาคม 2566
5.30
8.50
0.00
0.00
0.00
53.69
17 มีนาคม 2566
1.80
25.70
0.00
0.00
0.00
147.66