การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
ครูแกนนำ
image

นางสาวรัชฎาพร
พลขอนแก่น

image

นางสาวรัชฎาพร
พลขอนแก่น

image

นางสาววราภรณ์
ขุนบุตร

image

นายสายัณห์
สิทธิสุนทร

image

นางสาววรรณศิริ
เหลืองถกลไทย

image

นางสาวธวัลรัตน์
กางการ

image

นางสาวธัญลักษณ์
เอี่ยมเจริญ

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
8 กุมภาพันธ์ 2566
62.00
60.00
20.00
0.00
45.00
612.70
2 ตุลาคม 2566
5.00
6.00
3.00
0.00
9.00
71.74
9 ตุลาคม 2566
4.00
3.00
3.00
0.00
0.00
48.53
16 ตุลาคม 2566
4.00
4.00
4.00
0.00
0.00
63.33
23 ตุลาคม 2566
2.00
4.00
3.00
0.00
0.00
52.14
30 ตุลาคม 2566
3.00
2.00
2.00
0.00
0.00
32.69
6 พฤศจิกายน 2566
10.00
7.00
4.00
0.00
9.00
91.70
13 พฤศจิกายน 2566
9.00
8.00
5.00
0.00
10.00
106.04
20 พฤศจิกายน 2566
11.00
6.00
4.00
0.00
9.00
87.06
27 พฤศจิกายน 2566
12.00
8.00
4.00
0.00
11.00
100.58
4 ธันวาคม 2566
10.00
7.00
3.00
0.00
9.00
82.57
11 ธันวาคม 2566
9.00
8.00
4.00
0.00
10.00
96.91
18 ธันวาคม 2566
10.00
8.00
5.00
0.00
8.00
105.92
25 ธันวาคม 2566
8.00
6.00
6.00
0.00
9.00
102.22