การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขํา)
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
22 กุมภาพันธ์ 2566
20.00
50.00
15.00
2.00
15.00
450.36
6 ตุลาคม 2566
15.00
25.00
10.00
3.00
34.00
268.91
13 ตุลาคม 2566
20.00
22.00
9.00
2.00
26.00
243.05
20 ตุลาคม 2566
22.00
50.00
7.00
5.00
15.00
380.23
27 ตุลาคม 2566
28.00
55.00
10.00
12.00
12.00
442.38
3 พฤศจิกายน 2566
35.00
40.00
12.00
15.00
36.00
397.35
10 พฤศจิกายน 2566
30.00
36.00
17.00
20.00
40.00
418.81
17 พฤศจิกายน 2566
32.00
52.00
18.00
22.00
45.00
524.20
24 พฤศจิกายน 2566
30.00
42.00
18.00
20.00
47.00
466.00
1 ธันวาคม 2566
35.00
45.00
16.00
8.00
45.00
465.46
8 ธันวาคม 2566
46.00
60.00
17.00
13.00
55.00
578.15
15 ธันวาคม 2566
20.00
50.00
10.00
5.00
35.00
417.03
22 ธันวาคม 2566
25.00
55.00
12.00
8.00
40.00
472.51
29 ธันวาคม 2566
40.00
47.00
15.00
11.00
60.00
482.27
5 มกราคม 2567
36.00
42.00
25.00
20.00
58.00
542.38
12 มกราคม 2567
40.00
68.00
22.00
20.00
60.00
667.79
26 มกราคม 2567
15.00
20.00
10.00
8.00
28.00
238.48