การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดตะล่อม
ครูแกนนำ
image

นางสาวเหมือนฝัน
แสงหิรัญ

นักเรียนแกนนำ

image

เด็กชายแป๊ะ
-

image

เด็กหญิงปุณิกา
แก้วขจร

image

เด็กหญิงธนพร
ธรรมคีรี

image

เด็กชายปราการ
-

image

เด็กหญิงอังศุมาลิน
วีระธรรม

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
16 สิงหาคม 2565
37.50
89.50
31.00
0.00
0.00
829.38
28 กันยายน 2565
20.00
178.00
60.00
0.00
0.00
1,578.12
8 มกราคม 2566
17.70
169.70
9.00
0.00
0.00
1,063.18
17 มีนาคม 2566
7.00
83.00
0.00
3.00
0.00
478.95
1 มิถุนายน 2566
25.00
670.00
9.00
0.00
0.00
3,909.16
27 กันยายน 2566
54.00
339.00
0.00
0.00
0.00
1,978.99