การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดกําแพง (ภาษีเจริญ)
ครูแกนนำ
image

นางสาวชุลิตา
ภควรรณ

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
27 กุมภาพันธ์ 2566
50.00
100.00
20.00
20.00
150.00
893.05
13 มีนาคม 2566
40.00
90.00
10.00
10.00
140.00
726.23