การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)
ครูแกนนำ
image

นางสาวกานดา
จันโท

นักเรียนแกนนำ

image

เด็กชายธีรทิศ
ศรีนอเนตร

image

เด็กชายกล้ากวี
มงคล

image

เด็กชายภูวดล
สุดา

image

เด็กหญิงอรจิรา
พรหมสนาม

image

เด็กหญิงศศิกานดา
สุขเเล้ว

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
22 มิถุนายน 2565
2.00
4.00
1.00
1.00
2.00
35.31
13 กรกฎาคม 2565
10.00
8.00
0.00
0.00
0.00
55.70
31 สิงหาคม 2565
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
18.29
23 กันยายน 2565
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.68
28 ตุลาคม 2565
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
17.71
29 พฤศจิกายน 2565
2.00
4.00
1.00
1.00
2.00
35.31
30 ธันวาคม 2565
2.00
3.00
1.00
1.00
1.00
29.06
31 มกราคม 2566
3.00
2.00
1.00
1.00
1.00
24.42
21 กุมภาพันธ์ 2566
2.00
4.00
1.00
1.00
2.00
35.31
29 มีนาคม 2566
2.00
3.00
1.00
1.00
1.00
29.06
2 ตุลาคม 2566
4.00
12.00
4.00
4.00
8.00
114.41
5 ตุลาคม 2566
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
66.73
9 ตุลาคม 2566
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
66.73
13 ตุลาคม 2566
8.00
4.00
4.00
4.00
4.00
70.85
20 ตุลาคม 2566
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
66.73
23 ตุลาคม 2566
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
66.73
25 ตุลาคม 2566
8.00
4.00
4.00
4.00
4.00
70.85
27 ตุลาคม 2566
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
65.00
30 ตุลาคม 2566
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.68
31 ตุลาคม 2566
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
22.35
1 พฤศจิกายน 2566
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
17.26
2 พฤศจิกายน 2566
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.68
6 พฤศจิกายน 2566
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.68
7 พฤศจิกายน 2566
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
17.26
8 พฤศจิกายน 2566
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
33.36
9 พฤศจิกายน 2566
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.68
10 พฤศจิกายน 2566
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.68
13 พฤศจิกายน 2566
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.68
14 พฤศจิกายน 2566
1.00
4.00
1.00
1.00
2.00
34.28
15 พฤศจิกายน 2566
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.68
1 ธันวาคม 2566
2.00
4.00
1.00
1.00
2.00
35.31
4 ธันวาคม 2566
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
18.74
5 ธันวาคม 2566
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.68
6 ธันวาคม 2566
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
17.71
7 ธันวาคม 2566
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
17.26
8 ธันวาคม 2566
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.68
12 ธันวาคม 2566
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
17.26
13 ธันวาคม 2566
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.68
14 ธันวาคม 2566
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.68
15 ธันวาคม 2566
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
17.71
8 มกราคม 2567
2.00
4.00
1.00
1.00
2.00
35.31
9 มกราคม 2567
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
18.74
10 มกราคม 2567
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
19.77
11 มกราคม 2567
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
17.71
12 มกราคม 2567
2.00
4.00
1.00
1.00
2.00
35.31
15 มกราคม 2567
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
17.71
17 มกราคม 2567
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
22.35
18 มกราคม 2567
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
18.74
19 มกราคม 2567
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.68
22 มกราคม 2567
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.68
5 กุมภาพันธ์ 2567
2.00
4.00
1.00
1.00
2.00
35.31
6 กุมภาพันธ์ 2567
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
18.74
7 กุมภาพันธ์ 2567
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.68
8 กุมภาพันธ์ 2567
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
18.74
9 กุมภาพันธ์ 2567
1.00
4.00
1.00
1.00
2.00
34.28
12 กุมภาพันธ์ 2567
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
17.71