การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
ครูแกนนำ
image

นางสาวอรอุมา
พูลเจริญ

image

นายธีระพล
หอมเฮ้า

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
5 พฤษภาคม 2566
34.00
27.00
2.40
7.00
88.40
262.81
12 พฤษภาคม 2566
28.00
19.60
1.07
10.10
89.50
203.99
19 พฤษภาคม 2566
31.30
26.80
1.10
6.00
70.20
236.30
26 พฤษภาคม 2566
16.00
25.00
2.00
7.40
78.20
223.51
2 มิถุนายน 2566
17.00
10.00
1.00
8.00
80.00
131.51
9 มิถุนายน 2566
25.00
18.00
2.30
6.00
88.40
201.28
16 มิถุนายน 2566
23.50
20.10
1.10
7.20
80.20
196.32
23 มิถุนายน 2566
21.00
23.00
1.00
7.00
92.50
216.29
30 มิถุนายน 2566
19.40
30.20
2.00
4.00
91.00
262.92
7 กรกฎาคม 2566
26.30
22.10
3.00
7.00
70.20
222.10
6 ตุลาคม 2566
24.00
24.29
2.25
5.06
92.10
237.34
27 ตุลาคม 2566
19.00
5.00
0.60
2.00
87.60
104.26
3 พฤศจิกายน 2566
16.00
17.00
1.00
7.00
82.40
171.29
10 พฤศจิกายน 2566
20.00
23.00
4.00
10.00
105.70
251.04
17 พฤศจิกายน 2566
31.00
156.00
2.00
10.00
94.30
992.16
24 พฤศจิกายน 2566
25.00
18.00
7.00
8.00
88.90
245.01
1 ธันวาคม 2566
29.00
32.00
2.00
8.00
90.80
284.02
8 ธันวาคม 2566
21.00
23.00
1.00
7.00
92.50
216.29
15 ธันวาคม 2566
17.00
14.00
3.00
6.00
91.00
178.22