การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดหัวกระบือ
ครูแกนนำ
image

นายธนภัทร
มิสา

image

เด็กชายเอกภูมิ
พึ่งรวย

นักเรียนแกนนำ

image

เด็กหญิงกมลวรรณ์
แสงโพธิ์แก้ว

image

เด็กหญิงวรรณศิริ
จันทร์ทอง

image

เด็กหญิงกัญญ์ญาดา
กุลชิด

image

เด็กหญิงวัลชนุช
ไชยสร

image

เด็กชายรามัญ
สร้อยสาวะ

image

เด็กชายเอกภูมิ
พึ่งรวย

image

เด็กหญิงวรรวิษา
ประสาร

image

เด็กชายธนาพล
กองมี

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
2 มีนาคม 2566
36.60
6.50
0.00
0.00
0.00
74.61