การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
ครูแกนนำ
image

นางนรมน
เสาะแสวง

image

น.ส.ลาวัลย์
ก่อสุขวิวัฒน์

image

นายพิชัย
สายบุตร

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
8 กันยายน 2566
366.00
352.00
0.00
0.00
0.00
2,374.42
22 กันยายน 2566
892.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
7,727.85
15 พฤศจิกายน 2566
252.00
709.00
0.00
0.00
0.00
4,282.32