การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนคงโครัดอุทิศ
ครูแกนนำ
image

นางสาวอมรรัตน์
อึ้งสวรรค์

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
1 กุมภาพันธ์ 2566
35.00
45.00
1.00
1.00
7.00
304.81
3 กุมภาพันธ์ 2566
5.00
6.00
1.00
1.00
6.00
52.04
6 กุมภาพันธ์ 2566
7.00
5.00
1.00
1.00
5.00
47.86
9 กุมภาพันธ์ 2566
5.00
4.00
1.00
1.00
5.00
40.12
14 กุมภาพันธ์ 2566
6.00
5.00
1.00
1.00
5.00
46.83
16 กุมภาพันธ์ 2566
4.00
5.00
1.00
1.00
5.00
44.76
1 มีนาคม 2566
5.00
6.00
1.00
1.00
4.00
50.89
9 มีนาคม 2566
4.00
6.00
1.00
2.00
6.00
51.29
14 มีนาคม 2566
4.00
6.00
1.00
1.00
5.00
50.44
17 มีนาคม 2566
4.00
5.00
1.00
1.00
5.00
44.76
17 พฤษภาคม 2566
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
119.80
19 พฤษภาคม 2566
10.00
11.00
5.00
5.00
10.00
125.47
22 พฤษภาคม 2566
9.00
11.00
6.00
5.00
11.00
134.14
23 พฤษภาคม 2566
9.00
10.00
5.00
5.00
11.00
119.34
24 พฤษภาคม 2566
9.00
8.00
5.00
4.00
8.00
106.00
25 พฤษภาคม 2566
9.00
8.00
5.00
4.00
8.00
106.00
26 พฤษภาคม 2566
9.00
7.00
4.00
4.00
7.00
90.62
29 พฤษภาคม 2566
9.00
7.00
4.00
4.00
6.00
90.05
30 พฤษภาคม 2566
8.00
7.00
4.00
4.00
6.00
89.02
31 พฤษภาคม 2566
8.00
7.00
4.00
4.00
5.00
88.44
1 มิถุนายน 2566
10.00
7.00
3.00
5.00
8.00
83.38
2 มิถุนายน 2566
10.00
7.00
3.00
5.00
8.00
83.38