การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดบางโคล่นอก
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
9 ธันวาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.64