การจัดการขยะ ปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการไปแล้ว 9447kg CO2 REDUCED 27120kg. CO2 SCHOOLS 88Units

ข้อมูลขยะในแต่ละโรงเรียน

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 Reduced ลดคาร์บอน
1
kg.
457.11
kg.
798.23
kg.
0.30
kg.
3.58
kg
0.00
kgCO2
5,003.76

2
kg.
228.00
kg.
216.00
kg.
99.00
kg.
110.00
kg
312.00
kgCO2
2,573.53

3
kg.
332.40
kg.
309.35
kg.
13.00
kg.
24.00
kg
122.50
kgCO2
2,293.38

4
kg.
167.00
kg.
249.00
kg.
65.00
kg.
41.00
kg
55.00
kgCO2
2,221.01

5
kg.
189.00
kg.
193.00
kg.
63.00
kg.
65.00
kg
151.00
kgCO2
1,969.44

6
kg.
55.00
kg.
300.00
kg.
1.00
kg.
4.00
kg
100.00
kgCO2
1,826.38

7
kg.
90.00
kg.
190.00
kg.
30.00
kg.
30.00
kg
290.00
kgCO2
1,619.28

8
kg.
0.00
kg.
200.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
1,134.70

9
kg.
80.00
kg.
82.00
kg.
42.00
kg.
41.00
kg
73.00
kgCO2
984.25

10
kg.
70.00
kg.
126.00
kg.
17.00
kg.
36.00
kg
33.00
kgCO2
971.06


12
kg.
62.00
kg.
60.00
kg.
20.00
kg.
0.00
kg
45.00
kgCO2
612.70

13
kg.
160.00
kg.
75.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
590.47

14
kg.
28.00
kg.
85.00
kg.
4.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
547.62

15
kg.
36.80
kg.
70.70
kg.
0.40
kg.
5.30
kg
118.00
kgCO2
511.89

16
kg.
80.70
kg.
59.70
kg.
0.90
kg.
0.00
kg
118.00
kgCO2
497.84

17
kg.
20.00
kg.
50.00
kg.
15.00
kg.
2.00
kg
15.00
kgCO2
450.36


19
kg.
35.80
kg.
57.80
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
364.84

20
kg.
70.00
kg.
20.00
kg.
10.00
kg.
5.00
kg
70.00
kgCO2
318.46


22
kg.
5.00
kg.
40.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
80.00
kgCO2
278.01


24
kg.
9.93
kg.
17.60
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
71.90
kgCO2
151.35

25
kg.
21.50
kg.
17.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
118.62

26
kg.
8.00
kg.
4.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
80.00
kgCO2
76.85

27
kg.
0.50
kg.
11.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
23.00
kgCO2
76.12

28
kg.
36.60
kg.
6.50
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
74.61

29
kg.
20.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
62.00
kgCO2
56.20

30
kg.
1.00
kg.
5.00
kg.
1.00
kg.
0.50
kg
3.00
kgCO2
40.39

31
kg.
2.00
kg.
5.00
kg.
0.00
kg.
1.00
kg
15.00
kgCO2
39.31

32
kg.
0.00
kg.
5.00
kg.
0.00
kg.
5.00
kg
0.00
kgCO2
29.75

33
kg.
0.50
kg.
0.00
kg.
2.00
kg.
0.00
kg
3.00
kgCO2
20.49

34
kg.
15.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg.
5.00
kg
3.00
kgCO2
18.5737
kg.
2.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
2.06

38
kg.
2.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
2.06

39
kg.
1.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.20
kgCO2
1.15